Feministsidan

Sida 5

Att bli misstänkt för ett brott innebär inte att man är skyldig

28 dec 2017

I vissa fall så kan omgivningen reagera rent förkastligt då ett brott är begånget. Inte mot brottet i sig - utan mot den som blir misstänkt för det. Om du skulle befinna dig i en situation där du är misstänkt för något typ av brott så kan det mycket väl bli så att du är dömd på förhand - i synnerhet om du bor i en mindre stad där rykten florerar och där varje mening förstärks, där någonting nytt adderas för varje mun historien i fråga når nya öron. 

Släkt, vänner, bekanta och arbetskamrater kan börja ta avstånd, detta alltså trots att du bara är misstänkt för ett brott: du är fortfarande inte dömd för brottet i fråga. 

“ Är man misstänkt för ett brott så kan man i allmänhetens ögon vara skyldig. Det är en lång väg mellan misstanke och skuld. Rätt advokat fungerar ofta som det enda stödet för en misstänkt “

Detta psykiska lidande hos misstänkta brottslingar kan dessutom pågå under en längre tid. det är ofta en lång resa från den initiala förundersökningen, till delgivning om misstanke, till eventuell häktning och vidare till rättegång. En lång process där man verkligen behöver stöd och där det i många fall alltså är så att de man behöver i sin närhet vänder ryggen till. 

Stödet från en advokat blir enormt viktigt

Många som tidigare varit misstänkt för något brott kan vittna om samma sak: man känner att det enda egentliga stöd man får under processen är från den advokat man anlitat. Det ska definitivt inte underskattas. Mitt i all upplevelse av svek så finns det åtminstone en person som erbjuder en axel att gråta ut mot och som dessutom har verktygen för att rentvå en. 

För; det är faktiskt så att många verkar ta för givet att en misstanke är synonym med skuld; har polisen satt etiketten misstänkt så måste de också ha något att gå på. Är man misstänkt för ett brott så kan det räcka med att man befunnit sig i närheten av det begångna brottet och där någon sett en där och då - starkare än så behöver en kedja inte vara för att man ska bli misstänkt för ett brott. 

“ Behandla en person som är misstänkt för ett brott på just det som ordet antyder: som misstänkt. Personen är inte skyldig förrän dom har fallit i Domstolen. Fram till dess så bör man vara försiktig med att uttala sig “ 

Naturligtvis så finns det andra fall där misstanken är skälig och där det mesta tyder på att personen i fråga begått brottet. men, vårt råd är ändå att man håller lite is i magen som utomstående. I Sverige så är man inte skyldig förrän domen vunnit laga kraft. Börjar vi döma på förhand och på egen hand - ja, då är vi ute på väldigt tunn is. Behandla en person som är misstänkt för ett brott precis som det låter: som en misstänkt - inte som en skyldig. Vill du veta mer, läs gärna; www.misstänktförbrott.nu.

Feminism inte inom alla områden

23 dec 2017

Sverige är på många sätt ett väldigt jämställt land, även om det finns vissa områden som fortfarande är gammaldags orättvisa. Jag ska återkomma till detta snart.  Om man jämför Sverige med andra länder är det faktiskt otroligt så långt vi har kommit. Eller, när jag tänker efter är det konstigt så lite som har förändrats i andra länder då det kommer till frågor som rör kvinnor. Ta bara en sådan sak som sjukvården; i alla år har medicineringen varit anpassad efter män. Behandlingarna har varit anpassade till män och hur de fungerar. Tanken att det skulle kunna finnas skillnader mellan kvinnor och män har inte ens kommit i fråga när forskarna har forskat om medicin och behandlingar. Märkligt eller hur?

Ett område där kvinnor inte dominerar

Efter att ha följt några kompisar har jag blivit ganska chockad. De här, mina vänner har kämpat för sina barns rättighet att själva få bestämma över sådant som rör dem. I lagen står det att barn ska bli tillfrågade om hur de själva vill göra när det kommer till exempelvis var de vill gå i skola, var de vill bo och hur de vill umgås med den förälder som de inte bor med. Det är märkligt detta, vi lever ju ändå i 2017, snart 2018 – och fortfarande ses barn som om de vore pappors tillhörigheter och vad papporna vill, istället för vad barnen vill. Detta trots att det står i lagen att barn ska tillfrågas om vad de vill göra när det kommer till skilsmässor mellan föräldrarna, eller om föräldrarna inte kommer överens. Jag har varit med mina kompisar, hur de har blivit illa behandlade av socialtjänsten. Många, väldigt många socialtjänstarbetare är duktiga och gör bra saker. Men det hjälper inte när det finns socialarbetare som hellre tar hänsyn till vad papporna vill och struntar fullkomligt i vad barnen vill. Så konstigt och märkligt!

Barn ska enligt lagen tillfrågas

Enligt lagen ska barn tillfrågas om allt som rör dem. Det är inte föräldrarna som ska bestämma över barnen. De ska bestämma tillsammans med barnen om allt som rör dem. Ännu värre är det om barnen har och blir utsatta för våld eller för övergrepp. Då är de helt i händerna på socialtjänsten. Bestämmer socialtjänsten att våldet eller övergreppen från pappan inte ens förekommer får barnen ingen som helst hjälp. De mammor som försöker skydda sina barn kan bli satta i fängelse, eller blir tvungna att betala höga böter. Det är inte klokt och så jättekonstigt när nu barn ska få säga vad de vill och hur det vill bo, umgås och ha det i sina egna liv.

Ett område där jämställdhet måste råda

Detta är så märkligt. Barn ses som om de vore pappornas ägodelar istället för de egna individer de i själva verket är. Barn är kompetenta, redan när de föds. De är egna individer som har rätt till sina egna kroppar och sina egna liv. De ska inte behöva stå ut med övergrepp eller misshandel. Och om de berättar om det ska de bli trodda och skyddade ifrån allt sådant. Vi i samhället måste bli bättre på allt sådant och ta hand om våra barn bästa sätt. Är du också intresserad om familjerätt? Här är en intressant site.

FÅR KVINNOR LIKA GOD TANDVÅRD SOM MÄN?

16 dec 2017

När det kommer till sjukvård finns det mycket som indikerar att kvinnor inte får lika god behandling som män. Mediciner utvecklas i vissa fall enbart med män i åtanke och många forskningsprojekt använder fortfarande enbart män i sina kontrollgrupper.

Hur ser det ut med tandvården? Ligger vi bättre till där eller förekommer samma typ av problematik? Visserligen används färre läkemedel i tandvård än vad som används i vanlig sjukvård och många behandlingar, till exempel proteser, är specialanpassade till individen.

Generellt sett kan man alltså utgå ifrån att tandvården ligger bättre till ur ett feministiskt perspektiv.

Äldre kvinnor tas inte på allvar

Ser man däremot till bemötande så kan vi utgå ifrån att det fortfarande finns en hel del brister. Äldre kvinnor har en förmåga att förminska sig själva och sina problem. Om de då inte uttrycker att de lider av besvär eller smärtor vid sitt tandläkarbesök på ett lika tydligt sätt som en man skulle göra riskerar de att få en sämre vård, trots att behovet finns.

Hur en individ upplever smärta eller besvär påverkar hur bemötandet blir och vilka behandlingar som erbjuds. Det finns dessutom forskning som visar att vårdgivare förminskar kvinnors besvär och anser att de överdriver, när det samtidigt finns annan forskning som visar att kvinnor tenderar att själva förminska sina problem. Här har vi alltså ett dubbelt problem där kvinnor säger till först när något verkligen är illa och samtidigt behandlas som om de överdriver.

För att komma till bukt med den typen av problem måste det till en rejäl attitydförändring.

Vad kan göras inom tandvården?

För att komma till bukt med dessa problem skulle man kunna införa obligatorisk utbildning av tandläkare och tandsköterskor i denna form av psykologi. Det är viktigt att man blir uppmärksam på de beteenden som finns och att man börjar diskutera dessa.

Smärta och besvär är komplicerade frågor oavsett kön. En individ kan lida svårt av något som en annan endast skulle beskriva som lindrig värk till exempel. Viktigt är då att se till individen och erbjuda den behandling som behövs för att personen ska bli fri från sina besvär, hur små eller stora de än må vara ur en utomståendes perspektiv.

 

Umgängessabotage

15 dec 2017

Om en förälder medvetet försöker hindra umgänget mellan barnet och dess andra förälder, gör man sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan leda till att en förälder blir av med vårdnaden om barnet, eftersom umgängesrätten, barnets rätt till att regelbundet umgås med båda sina föräldrar, är lagstiftad.

Umgängessabotage kan ske på många olika sätt, genom att medvetet missa avtalad umgängestid, genom att resa bort, eller genom att inför barnet baktala den andra föräldern med resultatet att barnet inte vill umgås med honom eller henne.

Umgängessabotage är inte en term som nämns i lagen, men som blivit vanlig på senare tid, då fenomenet förekommit i många tvistemål om umgänge. Domstolarna ser vanligtvis allvarligt på umgängessabotage, eftersom det uttryckligen går emot barnets rätt till umgänge. En förälder som bedöms ha gjort sig skyldig till umgängessabotage anses som vårdnadshavare ha brustit i ansvaret att låta barnet umgås med båda sina föräldrar och rätten kan därför frånta den föräldern vårdnaden.

Umgängesrätt, barnets rätt till båda sina föräldrar

I Föräldrabalken, kapitel 6, §15 står att barnet har rätt till umgänge med en förälder det inte bor med, antingen genom att träffas eller att umgås på annat sätt, till exempel via telefon. Denna rätt kallas till vardag för umgängesrätt. Umgänget står över vårdnaden om barnet, så oavsett om en förälder är ensam vårdnadshavare kan den inte hindra att barnet får träffa den andra föräldern.

Föräldrar som har skiljt sig måste komma överens om boendet och umgänget. Det man bestämmer ska nedtecknas i ett umgängesavtal som man kan få hjälp med av en advokat eller hos socialtjänsten. Växelvis boende är en vanlig lösning om den är praktisk möjlig, dvs om föräldrarna bor såpass nära varandra att barnets skolgång, fritid och umgänge inte påverkas. Även om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna ska ett av hemmen vara barnets hemadress. Bor föräldrarna långt ifrån varandra får umgänget antagligen inskränkas till besök på långhelger och skollov. Boendeföräldern ska bidra till resekostnaderna för barnet, dock ligger den största betalningsbördan på umgängesföräldern.

Exempel på umgängessabotage

Umgängessabotage kan ske genom att en förälder reser bort då det skulle träffat den andra föräldern, eller upprepade gånger hävdar att barnet är sjukt utan att erbjuda någon alternativ umgängestid. Föräldern kan också hävda att barnet ska utföra någon fritidsaktivitet eller vill träffa en kompis, något som mycket väl kan stämma, men som borde avstyrts av föräldern. Sker händelser av det här slaget ofta kan man misstänka att den ena föräldern medvetet försöker förhindra umgänget. Skälen kan vara många, man kan vara arg eller tycka illa om den andra föräldern men det kan också vara så att man själv blivit hotad eller slagen av den andra föräldern och känner sig orolig för att barnet ska fara illa.

Att tala illa om och försöka påverka barnets syn på den andra föräldern är också att räkna som umgängessabotage. Som förälder utsätter man också barnet för en svår lojalitetskonflikt genom att baktala den andra föräldern och sådana handlingar kan skada barnet mer än man tror. Oavsett hur illa man än tycker om den andra föräldern bör man aldrig visa det för barnet utan vara vuxen situationen och för barnets skull försöka samsas kring umgänget.

Familjerätten och juridisk hjälp

Oavsett orsak ska man aldrig medvetet försöka hindra umgänget utan istället vända sig till socialtjänsten om man anser att umgänget med den andra föräldern bör stoppas. Hos socialtjänsten, familjerätten, kan man få hjälp med medling och samtal med den andra föräldern och med en socialsekreterare.

Att lämna in en stämningsansökan mot den andra föräldern och inleda en umgängestvist är sällan en god idé om man inte har mycket goda skäl. En anledning kan vara att man blivit utsatt för umgängessabotage. Det är dock alltid bättre att försöka lösa situationen genom samtala med familjerätten eller med en advokat specialiserad på familjerätt.

Tvångsomhändertagande enligt LVU

30 nov 2017

Ett tvångsomhändertagande enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga) är en åtgärd som sätts in av socialtjänsten när man misstänker att ett barn far illa, på grund av allvarliga brister i hemmiljön eller genom eget beteende. Ett tvångsomhändertagande ska alltid följas upp av en muntlig förhandling i rätten, som tar beslut om omhändertagandet och om barnet ska placeras i familjehem eller liknande.

Föräldern och barnet har under rättegången rätt till ett offentligt biträde, en advokat som för deras talan. Denna advokat bekostas av staten. Föräldrarna och barnet har rätt att själva utse vilken advokat som sak vara deras offentliga biträde.

Anledningar till tvångsomhändertagande

Föräldrar till ett barn eller ungdom under 18 år måste kunna erbjuda sitt barn en trygg uppväxt och en säker hemmiljö. Om det finns risk att barnet i hemmiljön löper risk att ta skada kan ett omhändertagande enligt LVU bli aktuellt. Det kan till exempel röra sig om övergrepp, misshandel eller missbruk hos föräldrarna. Får socialtjänsten indikationer på att ett barn far illa i hemmiljön gör man en utredning genom hembesök, samtal med barn, föräldrar och andra i barnets närhet. Om utredningar visar att barnets hälsa eller utveckling skadas ska ett omhändertagande ske.

Det kan också vara så att barnets egna agerande gör att ett omhändertagande blir nödvändigt. I detta fall handla det om ett omhändertagande som är menat att skydda barnet från sig självt. Anledningarna kan vara ett drogmissbruk eller självskadebeteende, och problemen måste vara av sådan art att föräldrarna ansett sig oförmögna att hjälpa barnet med problemen, eller att socialtjänsten anser dem oförmögna att hjälpa barnet. Ibland kontaktar föräldrarna själva socialtjänsten och ber om hjälp med att hjälpa barnet.

Utredning och rättegång

När socialtjänsten gör en utredning om barnets förhållanden pratar man med barnet och föräldrarna, och även med anhöriga och skolpersonal. Ofta framkommer motstridiga uppgifter och det kan vara ett mycket svårt jobb att skaffa sig en korrekt överblick över situationen. Ett barn kan vara lojalt med sina föräldrar trots misshandel eller övergrepp och förneka anklagelser. Det gäller också för socialtjänsten att bedöma hur stor skada ett omhändertagande skulle åsamka barnet, med tanke på barnets ålder och förhållande till föräldrarna.

Om socialtjänsten anser att ett tvångsomhändertagande bör ske skickar man in en ansökan till förvaltningsrätten, som kallar till rättegång. Under rättegången gås utredningen igenom och vittnen hörs. Föräldrar och barn får offentliga biträden som för deras talan. Rätten tar därefter beslut om barnet ska placeras i familjehem.

Placering

Om rätten beslutar att barnet ska placeras utanför hemmet ska socialnämnden ansvara för att barnet får ett lämpligt boende. Vanligt är att barnet placeras i familjehem eller hos fosterföräldrar. Har barnet ett missbruksproblem kan det även få komma till ett behandlingshem för barn och ungdomar.

Socialnämnden övertar tillfälligt vårdnaden av barnet och ska minst var sjätte månad göra en uppföljning och besluta om omhändertagandet ska fortsätta.

Föräldrar kan även med hjälp av sin advokat överklaga beslutet i högre instans.

Sprid mer feministisk propaganda!

18 okt 2017

Att vara feminist i dagens samhälle känns ibland som att stå och skrika i en skog. Det finns en viss chans att någon hör vad man skriker - men det finns en minimal chans att personen i fråga ens ska bry sig och försöka lokalisera var man befinner sig. Ibland känns läget hopplöst. Det smällfeta patriarkatet sitter kvar på sina höga hästar, kliar sina tjocka, ludna ryggar och ger varandra tjänster och gentjänster i en aldrig sinande ström. En ström som man står mitt i och försöker stoppa med bara händerna. När ska folk vakna och se vilka orättvisor som finns i vårt samhälle? Ser ni inte klyftorna som finns och inser man inte att det är dags för en radikal förändring?

Jag blir uppgiven och - tack och lov - väldigt förbannad. Utan ilskan skulle jag aldrig orka reagera och agera. En tydlig aktion som jag gjort under senare år är att sprida feministisk propaganda och satt upp denna i form av stickers runt hela stan. Har man en bra skrivare är det enkelt att skriva ut stickers själv. Jag tänkte att om den manliga fläskberget kommer till Mohammed - ja, då få Mohammed helt enkelt ta sig till det manliga fläskberget. Jag kan inte längre stå och predika för redan övertygade. Visst, jag - och alla andra - får näring av varandra och vi hämtar styrka att fortsätta vid våra möten.

Men det räcker inte. Systerskapet måste få fler systrar och fler bröder. Vi måste synas, vi måste höras och vi måste skriva folk på näsan om det är det som krävs. Jag ger mig inte förrän varenda lyktstolpe, varenda elskåp och varenda liten bänk har min propaganda fastsatt på sig. Kan mina stickers få någon att stanna upp, tänka till och kanske börja förändra sig själv - ja, då har jag också nått mitt mål.

De budskap jag låtit skriva ut på mina stickers går liksom inte att ignorera heller. Jag ska snart visa upp orden, men först ska jag passa på att tacka syster Camilla för hennes engagemang och för att hon - i smyg, schhhh - låtit mig låna den nya skrivaren de skaffat på hennes jobb. Tack och bock, ni onämnbara företag vars skrivare är helt fantastisk och som gjort att mina stickers är out of this world. Ni är delaktiga - vare sig ni vill eller inte - i kampen för en bättre värld.

Mina kampord? Vad sägs om följande?

  • För varje miljon en man tjänar dör en kvinnorygg!
  • Vem födde dig, gubbjävel?
  • Ring sjukvårdsupplysningen om du måste gubbsära på benen och ockupera två säten på Tuben.
  • Alla som inte dansar är våldtäktsmän! Inte alla män…
  • Män tar steg mot höga toppar - klättrande på kvinnokroppar!

Bra va? Ni ska se grafiken också. Helt enorm. Nu ska jag ut och sprida ordet.

No Pasaran! Ciao.

Sallad och feminism - en vinnande kombination

30 sep 2017

Idag känner jag en jättestor pepp – kvinnopepp! Det är alltid så upplyftande att träffa andra tjejer, kvinnor, damer, kärringar – kalla oss vad du vill, ni kommer inte att komma undan. Vi vill ha vår del av kakan och det nu!

Vi hade en träff och det finns inget som gläder ett feministiskt hjärta så mycket som att träffa andra inspirerande kvinnor som för kampen. Alla idéer som flödade från alla dessa underbara, otämjbara, kreativa hjärnor – jag blir varm i hjärtat av att tänka på det.

Samtyckeslag - ja tack!

Men vad var det här för träff? Jo, inspirerarat av fatta-rörelsen så hade vi ett möte om våldtäkter, sexuella övergrepp och samtyckeslag. Efter sommarens stora uppmärksamhet kring övergrepp på musikfestivaler så var det inga som helst problem att skapa intresse kring träffen – den nya generationen är ju ruggigt vassa på sociala medier också – feministiska influencers – så vi var till och med tvungna att begränsa antalet deltagare. Vi kanske ska boka Globen nästa gång. Vadå storhetsvansinne – man måste drömma stort! Eller hur, hur hade det gått om Gandhi och Martin Luther King hade nöjt sig med det lilla?

Hur som helst – det var inga problem att hitta folk som ville diskutera samtyckesproblematik – snarare tvärtom. Problemet var mera att hitta en lokal – som det brukar heta. Vi ville kunna bjuda på bra mat, för vi skulle ju sitta och prata en stund, det finns ju så mycket frustration och saker att tala ut om. Men den unga generationen har krav och äter inte vad som helst, det är mycket veganer och vegetarianer i vårt gäng. Vi vill ju vara snälla mot djuren också – för mig är det exempelvis otänkbart att äta industrikött (har ni sett hur det kan se ut på en modern grisfarm?) även om jag vid enstaka tillfällen kan äta ekologiskt kött eller vilt.

Köttnormen är fortfarande stark

Men köttnormen är stark och de flesta restauranger har dåliga vegetariska urval. Torftiga sallader och soppor eller överkokt pasta med lite trötta grönsaker – trist.

Jag och Anna jagade runt länge – men det var inte lätt att hitta en tillräckligt stor lokal som hade ett bra och varierat utbud av veganskt, vegetariskt – men kanske även en liten köttbit här och där. Och vi vill inte sitta på någon trist konferenslokal och beställa lite trött catering – vi ville ut på stan och ta plats på riktigt – vi är ju feminister!

Till sist, efter ett 20-tal samtal så hittade vi rätt. Vi bokade in mötet på en fantastisk salladsbar på St Eriksgatan i Stockholm. Där hade de ett fantastiskt utbud sallader – långt ifrån de där torftiga ursäkterna till sallader med några bitar isberg och några trötta tomater som man ofta får när man går ut. Jag käkade en suverän sallad med bulgur och avokado och en smaskig dressing – hur gott som helst. Alla andra var också jättenöjda och samtalets vågor gick jättehöga efter maten.

Vad vi pratade om? Det berättar vi senare! Mycket spännande kommer att hända oss i höst – fortsätt att hålla koll!

Kan man vara feminist och skönhetsoperera sig?

7 jul 2017

Skönhetshets, träningsmani och extremt höga krav på att se bra ut. Så ser det ut för många svenskar idag, särskilt de som lever i storstäder. För att du ska passa in i din vänkrets och vara attraktiv för arbetsgivare måste du uppfylla vissa krav. Att alla är bra som de är känns plötsligt som en urtvättad floskel som ingen längre tror på.

Samtidigt har det uppstått en motrörelse med bloggare som Lady Dahmer med flera som ställer sig kritiska till denna utveckling och fullkomligen skiter i hur man “ska vara”. Det är givetvis positivt, men når nog inte ut till de stora massorna.

Och hur ska man tänka om man identifierar sig som feminist, men ändå funderar på att genomföra någon form av skönhetsoperation? Kan man vara feminist och samtidigt vilja förstora brösten eller lyfta ögonbrynen?

Somliga skulle säkert säga nej. Att det inte är OK att hoppa på tåget av självförbättrare som inte vet när det är dags att säga stopp. Andra anser att det är upp till var och en vad man vill göra och inte. Att sminka sig är för de flesta godkänt, så varför inte skönhetsoperationer?

Vissa går ännu längre och gör skönhetsoperationerna till en feministisk handling. Så länge personen som opererar sig gör det för att hen vill se ut på ett visst sätt utifrån sin egen smak och inte för att det “förväntas” av andra så bör det ju vara OK kan man tycka.

Skönhetsoperationer het debatt

Hur som helst så är det här ett ämne som ofta ger upphov till heta debatter. Det handlar ju även om vilka signaler man sänder ut till omvärlden. Särskilt provokativt blir det när bloggare som främst lever på sitt utseende och en fejkad låtsastillvaro av eviga resor, fester och produktprover går ut och kallar sig feminister. De driver själva på skönhetshetsen men säger sig stå för det egna fria valet och för att kvinnor ska få göra som de själva känner för.

Här kan man förstå att det blir svårt för yngre att veta vad de ska tycka. Det är svårt nog som det är att växa upp idag med det höga tempo som genomsyrar samhället. Det finns lite utrymme för eftertanke och hur många sätter sig verkligen ner och pratar med sina vänner eller en grupp i skolan kring det här?

Det är så lätt att dras med i världen av perfekt stylade Instagram-liv och tro att de återspeglar verkligheten.

Bli hantverkare - en aktiv feministisk handling

7 jul 2017

De flesta hantverksyrken är fortfarande starkt mansdominerade, trots att kvinnor har alla möjligheter i världen att ge sig in i dessa lukrativa branscher. Varför är det så? Här diskuterar vi några olika faktorer som vi tror påverkar.

Manlig jargong

I vissa branscher härskar en manlig jargong, så enkelt är det bara. Att bryta den är ingen lätt uppgift, särskilt inte om man kommer som ensam tjej till en arbetsplats. I vissa branscher börjar det bildas nätverk för kvinnor vilket kan göra det lättare att stå på sig och påverka.

Fördomar florerar också och här är det bara erfarenhet som kan bryta detta. Om det kommer ut fler kvinnor i hantverksbranschen som gör ett bra jobb så kommer det förr eller senare bli tydligt att det är ointressant vad en person har mellan benen. Det viktiga är att jobbet blir kompetent utfört. Tyvärr känner många tjejer att de måste bevisa sig och vara ännu duktigare än männen när de arbetar inom dessa yrken. Förhoppningsvis ändrar det sig med tiden när det kommer in fler.

Vad kan skolorna göra?

Hantveksutbildningar på gymnasienivå och som YH-utbildningar drar mest till sig manliga ansökande. Varför är det så? Beror det på förväntningarna att det mest kommer vara män ute i arbetslivet som håller tillbaka tjejer från att ansöka? Ligger det i marknadsföringsmaterialet eller i hur utbildningarna är utformade? Stora företag och även branschorganisationer inom bygg, VVS, elektriker med mera har börjat skapa olika initiativ för att attrahera fler kvinnor till sina yrken och det är väldigt positivt. Samtidigt vittnar elever på grundskolor om att studievägledare sällan rekommenderar hantverksutbildningar till tjejer. Där måste något ske snarast!

Praktiplatser är ett hett ämne inom byggbranschen. Samtidigt som flera branscher skriker efter mer personal så är företagen snåla med att ge nyutbildade praktikplats - något som ofta är ett måste för att man ska få en fullständig examen. Här måste det sättas tryck från branschorganisationer och krav på varannan damernas precis som i de stora styrelserummen.

Klarar kvinnor hantverksyrken?

Detta är en fråga som många säkert ställer sig. Förr i tiden när det inte fanns moderna verktyg kanske de var värda att fundera över, men idag gäller det för väldigt få yrken. Det är möjligen bara grövre jobb såsom bygg- och industrisanering, flyttjänst och som takläggare där större balkar ska lyftas som det kan bli en fråga om kroppsstyrka. Med det inte sagt att alla kvinnor är svagare än män, absolut inte! Det finns gott om kvinnor som lätt knäcker sina manliga kollegor när det kommer till ren kroppsstyrka - men för att generalisera så är dessa kanske yrken som inte passar för alla, oavsett kön. De kräver en kropp som tål långvariga påfrestningar och kräver ett rejält mått av muskelstyrka.

I övrigt finns det egentligen inget som talar emot att kvinnor eller män med en normalstark kropp ska kunna jobba inom branschen. Som elektriker, målare eller snickare hjälper moderna verktyg och gör att jobbet går lätt. Gott handlag är något som man kan arbeta upp och det har inget med kön eller sexuell läggning att göra.

Byggbranschen växer kraftigt just nu och tjejer behövs verkligen inom dessa yrkenOm du tycker att det verkar vara en intressant bransch som skulle passa dig är det dags att hoppa på tåget nu och göra en aktiv feministisk handling!

Så handlar du genusmedvetet

7 jul 2017

Genusmedveten shopping? Jajjemän! Det finns mycket som du kan göra för att stödja företag som jobbar för att både kvinnor och män ska ha lika möjligheter. Din plånbok är ett kraftfullt vapen i kampen mot sexism. Beter sig ett företag fel - handla någon annanstans! Så märks det snabbt i kassan hos dem så att de måste tänka om.

Här tänkte vi ta upp ett par exempel på hur du kan göra för att handla på ett mer genusmedvetet sätt. Självklart är det svårt att hålla koll på vad varje företag står för, hur de arbetar osv, men här kommer några små tips som kan hjälpa dig på vägen:

  • Fair trade ger lika möjligheter - en del av fair trade-programmens arbete går ut på att låta kvinnor och män få lika möjligheter att driva företag. Köper du produkter märkta med detta märke visar du att du tycker att det är viktigt.
  • Ekologiska märken har ofta koll - det är vanligare att företag som är måna om att produkterna är ekologiska också har koll på jämställdhet.
  • Ta en titt på reklamen - Hur marknadsförs produkterna? Om du tycker att något känns snett och sexistiskt är det bara att hoppa över och handla från någon annan. Skriv gärna ett mail till dem om du upptäcker något som inte känns rätt. Att uppmärksamma och ifrågasätta kan hjälpa till att driva förändringarna framåt.
  • Tänk könsneutralt - försök att välja saker som inte är “typiskt kvinnliga” eller “typiskt manliga” om du kan. Visst får du som tjej ha en tokrosa mobiltelefon om du vill, men vore det inte roligare om du köper en blanksvart typisk “businesstelefon” istället för att förvåna folk lite?

Kläder & leksaker åt barnen

Barnkläder och leksaker är två områden där det verkligen finns mycket som du kan göra! För några decennier sedan var det rätt vanligt med barnkläder som var könsneutrala. Både pojkar och flickor kunde bära brunt eller orange eller för all del rött eller blått. Idag får man leta ihjäl sig innan man hittar kläder som inte skriker prinsessa eller superhjälte. Det gör det svårare för föräldrar att kunna köpa en uppsättning kläder och låta gå i arv. Ta gärna en titt på ekologiska barnkläder. Där brukar det finnas ett mer neutralt urval som gör det enklare.

Och lyssna självklart på vad barnen har att säga. Vill en pojke gå till dagis i klänning ska han få göra det lika mycket som en tjej som gillar spindelmannen kan få ha en t-shirt eller dräkt med det temat. Det är mest vuxna som tycker att det ska vara på ett visst sätt. Låt barnen pröva sig fram och hitta det som passar dem som individ. Då kan det bli att barnet leker med lego ena dagen och med My Little Pony nästa - eller varför inte både ock? Hästarna måste ju ha någonstans att bo och kan hänga med superhjältarna ut på äventyr.

Leksaker där man får efterlikna de vuxna brukar gå hem i alla läger. Att steka pannkakor i leksaksköket kan både pojkar och flickor så klart!

Hoppa över sexistiska företag

Även om Sverige har hårda regler gällande sexistisk marknadsföring så finns det ibland ett och annat rötägg som slinker mellan fingrarna. Självklart är det inget fel med att en underklädesfirma visar upp sina produkter med modeller, men det kan göras på olika sätt. Det måste inte vara en kvinna i en sexig pose med trånande blick mot en man eller en man med kvinnor som klänger på honom. Och var är de könsöverskridande modellerna eller de som har annat än idealmått? Självklart måste företagen sälja, men det börjar bli tröttsamt att det alltid ska vara samma format. Om du ser ett företag som vågar gå en annan väg - stöd dem med dina pengar!

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.